Davek na dodano vrednost

  • Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015 določa njuna sestava, posebnosti njunega izvrševanja, obseg zadolževanja in poroštev države ter javnega sektorja na ravni države, višina povprečnine v skladu z zakonom, ki ureja financiranje občin, prevzemanje obveznosti, prispevek po zakonu, ki ureja radiotelevizijo, najnujnejši ukrepi za povečanje prihodkov proračuna države oziroma za zniževanje izdatkov proračuna države in proračunov občin ter ureja druga vprašanja, povezana z izvrševanjem proračuna. Vse je zapisano v Uradnem listu RS, št.101/2013
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost je bil nazadnje spremenjen 23.10.2012. S tem zakonom se ureja sistem in uvaja obveznost plačevanja davka na dodano vrednost na ozemlju RS. Zakon je zapisan v Uradnem listu RS, št.83/2012