Storitve računovodskega servisa

 •  vlaganje in urejanje dokumentacije
 •  knjiženje in vodenje saldakontov
 •  knjiženje poslovnih dogodkov v glavno knjigo
 •  knjiženje poslovnih dogodkov v davčne knjige
 •  obračun davka na dodano vrednost
 •  obračun plač, obračun regresa in drugih dohodkov na podlagi delovnega razmerja
 •  obračun podjemne pogodbe
 •  obračun avtorskih honorarjev
 •  obračun obresti in priprava za izplačilo
 •  obračun izplačila dividendam podobnih dohodkov
 •  obračun najemnine
 •  izdelava poročil za statistične potrebe (za Ajpes in Statistični urad)
 •  izdelava poročil za Banko Slovenije (obrazci SKV, SN, BST, statistika finančnih računov, drugo)
 •  izdelava poročil za Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
 •  izdelava poročil za potrebe bank ali za interne potrebe prilagojene poslovnemu partnerju
 •  vodenje blagajniškega poslovanja
 •  vodenje registra osnovnih sredstev in obračun amortizacije
 •  svetovanje s področja financ in davkov
 •  vodenje knjige prihodkov in odhodkov za samostojne podjetnike v primeru enostavnega knjigovodstva
 •  izdelava obračuna davka od dohodkov pravnih oseb
 •  izdelava obračuna davka od dejavnosti za samostojne podjetnike
 •  izdelava izkaza uspeha, bilance stanja, drugih izkazov za potrebe statistike in poslovne namene
 •  računovodske storitve na sedežu naročnika (uporabe druge programske opreme)
 •  predlaganje obrazcev za stranke preko sistema e-davki
 •  druge storitve po dogovoru